Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

zatwierdzony 30 maja 2008 roku podczas VII Zjazdu SDRP

Rozdział I - II

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy, realizującą zadania w sferze pożytku publicznego.

§ 2

SDRP jest organizacją samodzielną i samorządną. Działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję RP, prawa prasowego, prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. SDRP ma osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania SDRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

SDRP może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, kluby i zespoły. Oddziały terenowe na mocy uchwały Zarządu Głównego SDRP mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 5

Celem SDRP jest:

 • ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów,
 • działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury,
 • upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych,
 • wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy,
 • dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego.

§ 6

SDRP realizuje te zadania przez:

 • monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz organów administracji publicznej,
 • realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej z dziedziny informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą i kulturalną,
 • inspirowanie i wspieranie działalności ogniw stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych, w tym zwłaszcza Syndykatu Dziennikarzy Polskich i innych organizacji w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkolenia zawodowego kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy,
 • reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach,
 • prezentowanie stanowiska SDRP w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego i funkcjonowania mediów,
 • organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej,
 • przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy oraz innych organizacji.

§ 7

SDRP może wraz z innymi stowarzyszeniami lub innymi osobami prawnymi tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 8

W razie naruszenia uprawnień i interesów dziennikarzy oraz w celu realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych SDRP może, w sposób zgodny z przepisami prawa, podejmować akcje protestacyjne.