Leksykon dziennikarzy

Włodzimierz Abkowicz, ur. 4 sierpnia 1946 r. w Tianjin (Chiny). Mgr inż. chemik, podyp­lomowe studia ekonomiki przedsiębiorstw. W „Kurierze Szczecińskim” (od 1981) - kie­rownik działu ekonomiczno-morskiego. Spe­cjalizował się...

Andrzej Androchowicz, ur. 28 czerwca 1932 r. w Kaliszu. Zmarł w 2006 r.  Studiował na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz na wydziale reżyse­rii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i TV w...

Andrzej Babiński, ur. 10 czerwca 1934 r. we Lwo­wie. W Szczecinie osiadł wraz z rodzicami w 1947 r. Ojciec, Leon Babiński, był rektorem pierwszej szczecińskiej wyż­szej uczelni - Akademii Han­dlowej. A. Babiń­ski zdał maturę...

Elżbieta Bruska, urodzona pod znakiem Koziorożca w Szczecinie. Dziennikarka. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Życiową przygodę z piórem zaczęła od pisania opowiadań, za które otrzymała...

Anna Kolmer – dziennikarka radiowa, publicystka. Od 1981 roku związana z Polskim Radiem w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, który ukończyła w 1981r. Ukończyła także studia...

Absolwentka Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i trzech studiów podyplomowych. Dziennikarka TVP (1987-1994), p.o. kierownika Redakcji Publicystyki TVP Szczecin, właścicielka Filmowej Agencji SENSUS (1994-1995)...

Jacek Pawłowski, ur. 30 sierpnia 1947 r. w Szczecinie. Pracę dziennikarską rozpoczął (1979) jako fotoreporter miesięcznika „Morze”, a następnie miesięcznika Polskiej Żeglugi Morskiej – „Bryza”. Jego pasją jest fotografia i jej...

Janusz Ławrynowicz, ur. 8 grudnia 1941 r. w Wilnie. Socjolog z dyplomem wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1971) w „Kurierze Szczecińskim”. Od 1978 r. był kierownikiem działu...

Ur. 5 lipca 1959 r. w Szczecinie. Mgr inż. automatyk. Rozpoczął pracę w Komitecie ds. Radia i Telewizji w Szczecinie w 1983 roku w redakcji informacji jako reporter i dziennikarz informacyjny.

Dziennikarz radiowy i prasowy, poeta, krytyk literacki, gospodarz spotkań literackich, okazjonalnie autor piosenek i juror konkursów literackich. Absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim; obecnie doktorant na...

Absolwentka politologii i dziennikarstwa radiowego na Wydziale Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Marek Czasnojć jako swój pierwszy zawód obrał rybołówstwo dalekomorskie. Pływał przez wiele lat na trawlerach i lugrotrawlerach szczecińskiego przetsiębiorstwa Gryf. W 1968 r. rozpoczął pracę w redakcji Głosu Szczecińskiego. Później...

Maria Okulicz, ur. 8 grudnia 1940 r. w Grodnie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach, w latach 1965-68, pracuje w szkole, potem w Polskim Radiu Szczecin (1968-93) na różnych stanowiskach, od...

Ryszard Bogunowicz, ur. 11 grudnia 1930 r. w Tarnopolu. W Szczecinie od roku 1946 r. Ma­tura w II Państwowym Gimnazjum i Li­ceum Ogólno­kształcącym im. Mieszka I. Stu­dia humanistyczne na Uniwersy­tecie Jagielloń­skim. W...

Leokadia Teresa Podesławska, ur. 16 października 1932 r. w Poznaniu. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską (w 1959) rozpoczęła w redakcji muzycznej Polskiego Radia Szczecin. Była kierownikiem (1973)...

Jan Babiński, ur. 18 marca 1928 r. w Warszawie. Zmarł 28 stycznia 2007 roku. W okresie okupacji zdobywa wiedzę w ramach tajnego nauczania. Po wy­zwoleniu studiuje prawo na Uniwersytecie Poznańskim, specjalizując się w prawie...

Tadeusz Żywczak, ur. 29 września 1930 r. w Jaworznie. Absolwent dziennikarstwa na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską (z nakazu pracy) rozpoczął (1954) w szczecińskim oddziale Polskiej Agencji...

Maciej Baranowski, ur. 26 lipca 1959 r. w Szcze­cinie. Wykształ­cenie wyższe. Publicysta w „Głosie Szczeci­ńskim” od 1984 r. W latach 1996-98 prezes Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Odszedł z...

Teodor Baranowski, ur. 10 października 1948 r. w Szczecinie. Zmarł 19 września 2009 roku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracę dziennikarską rozpoczął (1981) w redakcji informacji Polskiego Radia Szczecin. Wcześniej zatrudniony w...

Maria Bartczak, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1989 r. podjęła pracę w...

Urodziła się niewątpli­wie, ale z niechęcią ujawnia da­tę. Zajęć imała się rozmaitych. Zainaugurowała w stylu roman­tyzmu... socjali­stycznego. Za­raz po maturze była murarzem w Nowej Hucie, następnie sze­fem...

Zbigniew Bienioszek, ur. 2 kwietnia 1925 r. w Jaroszowicach (pow. Pszczy­na). Zmarł 20 marca 2009 r. Studia dziennikar­skie ukoń­czył na Uniwersy­tecie Jagiel­lońskim w Krakowie. Z nakazu pracy skie­rowany we wrześniu...

Elżbieta Bitner, ur. 19 czerwca 1956 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwentka filologii polskiej, ze specjalnością radioznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę rozpoczęła (1979) w Polskim Radiu Szczecin, przechodząc...

Jacek Błędowski, ur. 5 października 1943 r. w Lipowczycach. Mgr inż. wydzia­łu budownictwa lądowego Poli­techniki Szcze­cińskiej. Współ­pracuje (1968-76) z redakcja­mi „Głosu”, „Ku­riera”, „7 Głosu...

Bogdan Bombolewski, ur. 19 września 1942 r. w Jaśle. Absolwent wydziału architektury wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Był porojektantem mody (od 1968) w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Odra” w...

Jerzy Boniecki, ur. 26 marca 1923 r. w Nowosiółkach k. Chełma. Zmarł 28 lutego 2005 roku. Mgr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1982 r. - emeryt. Pracę dzienni­karską rozpoczął w 1955 r. w „Głosie Szczecińskim”, a od 1957 r. w...

Stefan Borkowski, ur. 31 sierpnia 1931 r. w Brze­ściu n. Bugiem - Polesie. Pracę rozpoczął w 1950 r. od stanowi­ska repor­tera, awan­sując do starszego publicysty w „Głosie Szczeciń­skim”. Pracował kolejno w...

Stanisław Borowiecki, ur. 13 listopada 1929 r. w Biniewie Kaliskim. Zmarł 10 listopada 1995 roku. Członek kole­gium redakcyjne­go albumu „50 lat szczecińskie­go dziennikar­stwa”. Zmarł w trakcie prac nad albumem. Z...

Brandys Kinga – dziennikarka telewizyjna, mgr historii. Absolwentka historii na WSP w Szczecinie. Ukończyła Studium Dziennikarskie w Warszawie oraz Szkołę Menadżerów Politechniki Szczecińskiej. Od 1979 w Oddziale Szczecińskim TVP, gdzie...

Zofia Chajnowska, ur. 30 lipca 1930 r. w Bydgoszczy. Ukończyła licz­ne kursy dzienni­karskie. Pracę rozpoczęła (1950) w dziale rolnym „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Kolejno: (1952-67) w „Gazecie Zielonogórskiej”, jako...

Bogdan Chocianowicz, ur. 21 lipca 1928 r. w Siedlcach. Dziennika­rzem de nomine - pisze o sobie - zostałem w paź­dzierniku 1951 r., de facto - po paroletnim tre­ningu. Przez 12 lat pracowałem w „Głosie Szczecińskim”. Po...

Stefan Cieślak, ur. 30 sierpnia 1920 r. w Słubicach k. Gostynina. Dyplomowany mistrz w zawo­dzie fotografii. Od 1951 r. w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie w „Głosie Szcze­cińskim” na sta­nowisku starsze­go...

Tadeusz Cieślak, ur. l kwietnia 1956 r. w Szcze­cinie. Absolwent instytutu transportu samocho­dowego Politechniki Szczecińskiej. Karierę dziennikarską rozpoczął jeszcze w trakcie studiów od publikacji w gazetach poświeconych...

Wanda Cieślakowa, ur. 5 września 1930 r. w Aulnay Sos-Boys we Francji. Do Polski wróciła z rodzicami w roku 1939. Okupację przeżyła w Plesze­wie. Do Szczecina trafiła w roku 1948, przystępując do pracy w 16. brygadzie SP, a...

Joanna Czaplińska, ur. 7 sierpnia 1961 r. w Szczecinie. Z wykształcenia filolog języków słowiańskich. Pracę dzienni­karską rozpo­częła (1986) od współpra­cy z miesięczni­kami „Fantasty­ka”, „Kamena”,...

Zdzisław Czapliński, ur. 24 kwietnia 1929 r. w Mieronicach woj. Kieleckie). Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. w katowickiej „Trybunie Robotniczej” jako publicysta, kierownik działu i członek kolegium. Redaktor naczelny tygodnika „Co...

Mariusz M. Czarniecki, ur. 7 października 1934 r. w Tarnopolu. Mgr romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prawa z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów w Lublinie współautor (z Maksem Szocem i...

Anna Beata Czerniawska - urodzona w Szczecinie, córka dziennikarza i pisarza Czesława Czerniawskiego. Magister Filologii Polskiej oraz absolwentka studiów podyplomowych Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim.

Anna Czornij-Dulemba, ur. 24 maja 1945 r. w Krakowie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1971 roku w tygodniku „Jantar”, a następnie w międzyredakcyjnym oddziale...

Bogdan Czubasiewicz, ur. 9 lipca 1937 r. w Tomaszowie Lubelskim. Zmarł 7 maja 2004 roku. Dziennikarz, pisarz-marynista, globtroter, z wykształcenia ekonomista. W latach 1962-67 pracował w „Wiadomościach Zachodnich”, od 1967 r. w „Głosie...

Urszula Dembińska, ur. 7 listopada 1958 r. w Szczecinie. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę w Ośrodku TV Szczecin (od 1983) rozpoczynała jako stażystka, następnie była (1984-92) w redakcji informacji i (od 1992) –...

Zenon Henryk Dmochowski, ur. 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Zmarł 20 grudnia 2002 roku. Dyplom mistrzowski fotografa i kursy dziennikarskie. Miał też kwalifikacje ślusarza i spawacza gazowego zdobyte podczas wojny. Fotoreporter (1948-68)...

Jarosław Dobrzyński, ur. 3 maja 1959 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej oraz absolwent Studium Dziennikarskiego w Warszawie. Zanim rozpoczął (w 1986 r. wygrał konkurs) pracę w TV Szczecin, przez 4 lata uczył języka polskiego w liceum...

Grzegorz Dowlasz, ur. 26 października 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” (1971-93) i „Kuriera Szczecińskiego” (od 1994). Wśród zawodowych zainteresowań wymienia problematykę...

Maciej Dunajski, ur. 22 listopada 1942 r.  Zmarł 16 stycznia 1980 r. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szczecinie od 1965 r. Pracował w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od czerwca 1971 r. w...

Zygmunt Dziuba, ur. 23 kwietnia 1929 r. w Raszczycach (Górny Śląsk). Mgr socjologii. W „Głosie Szczecińskim” (od stycznia 1950) przepracował 40 lat i 6 miesięcy, kolejno: w dziale sportowym, miejskim, jako redaktor techniczny, kierownik...

Przemysław Filipowiak, ur. 24 października 1952 r. w Bardzie Śląskim. Mgr socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Akademii Rolniczej, Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwie „Glob”, Zakładzie Prac Wysokościowych,...

Agata Foltyn, urodzona w Gdańsku. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1986) w Polskim Radiu Szczecin. Specjalizuje się w reportażu. Autorka nagrodzonych audycji: „Hipnotyczna regresja”,...

Feliks Fornalczyk, ur. 30 maja 1928 r. w Łysej Górze k. Siewierza. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas okupacji sezonowy robotnik leśny. Po wyzwoleniu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowego w...

Ewa Fundament-Karśnicka, ur. 1 maja 1950 r. w Szczecinie. Z wykształcenia mgr inż. rolnictwa. Zadebiutowała (1987) w szczecińskiej TV w redakcji rolnej, przygotowując Telewizyjne Technikum Rolnicze, „Agroszkołę” i „Magazyn notowań”,...

Lech Galicki, ur. 29 stycznia 1955 r. w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Debiutował jeszcze na początku lat siedemdziesiątych w Klubie Młodych Autorów tygodnika „Na przełaj”. Aplikacja dziennikarska (1986) w „Morzu i...

Zdzisław Gawroński, ur. 28 listopada 1927 r. w Tarnopolu. Zmarł 15 grudnia 2010 roku. Absolwent studium nauczycielskiego. Pracował (1954-93) w redakcjach m.in.: „Słowa Polskiego”, „Wiadomości Legnickich”, „Tygodnika Morskiego”,...

Andrzej Gedymin, ur. 5 lutego 1944 r. w Wilnie. Mgr dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracą rozpoczął (1965) w oddziale szczecińskim Polskiej Agencji Prasowej. Od 1966 r. pracuje w „Kurierze Szczecińskim” na różnych stanowiskach,...

Anna Gedymin, ur. 17 lutego 1947 r. w Wapiennie (woj. bydgoskie). Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Zadebiutowała (1965) ilustracjami do opowiadań w „7 Głosie Tygodnia”. Redaktor graficzny i techniczny w tygodniu...

Franciszka Teresa Gęsikowska, ur. 13 grudnia 1952 r. w Szczecinie. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Prace redaktora graficznego podjęła (1989) w „Morzu i Ziemi”, a następnie (1990) w „Kurierze Szczecińskim”....

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa na UAM w Poznaniu. Po studiach w Krakowie zadebiutowała (1953) w redakcji rolnej Polskiego Radia w Szczecinie, a następnie w młodzieżowej i literackiej. W latach 1980-81...

Marzena Głuchowska, ur. 19 kwietnia 1958 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych, specjalność – dziennikarstwo; absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę ((1987) rozpoczęła w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, równolegle...

Piotr Paweł Goch, ur. 1 lipca w Łukowej (woj. zamojskie). Zmarł 4 października 1998 roku. Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykował (1960-61) w lubelskim „Sztandarze Ludu”. Następnie pracował (1962-63) w „Głosie...

Ryszard Goclan, ur. 27 marca 1953 r. w Szczecinie. „W „Glosie Szczecińskim” od 1974 r. początkowo jako archiwista w dziale dokumentacji prasowej, od 1983 r. redaktor techniczny. Odszedł z „Głosu Szczecińskiego” w 2002 roku. Od 2003 r....

Ryszard Godlewski, ur. 24 września 1946 r. w Łodzi. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Współpracując od 1971 r. z działem sportowym „Głosu Szczecińskiego”, pracował jednocześnie w szkole. Szczyci się piękną...

Romuald Gomerski, ur. 23 kwietnia 1935 r. w Poznaniu. Mgr historii. Reporter (1953-65) „Gazety Robotniczej” we Wrocławiu, publicysta (1965-66) „Głosu Szczecińskiego”, instruktor (1967-71) wydziału propagandy KW PZPR w Szczecinie,...

Tadeusz Zwilnian Grabowski, ur. 8 października 1926 r. w Wilnie. Debiutował tamże w 1936 r. Wiersze zaczął pisać podczas wojny. Więzień polityczny (1944-45 i 1949-53). Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1960). Członek (od...

Jacek Grażewicz, ur. 15 września 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W „Kurierze Szczecińskim” od 1965 r. – od stanowiska korektora poprzez redaktora...

Edward Grochowski, ur. 1 lipca 1932 r. w Warszawie. Zmarł 18 lutego 1999 roku. Cztery lata studiów na wydziale prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz uczestnik dziennikarskich kursów specjalistycznych. Redaktor depeszowy (1952-53 i...

Andrzej Grześkowiak, ur. 22 października 1938 r. w Bydgoszczy. Mgr ekonomii z dyplomem Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz absolwent Studium Dziennikarskiego (oba dyplomy w Poznaniu). Pracę zawodową rozpoczął w redakcji „Ilustrowanego Kuriera...

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Na etacie w Polskim Radiu Szczecin 08.1990-12.1996. Był pomysłodawcą audycji "Hallo Stadion", która po raz pierwszy ukazała się 14.09.1991 roku (premierowy zespół z W. Dachowskim i T. Baranowskim).

Dariusz Ryszard Janowski, ur. 12 grudnia 1964 r. w Namysłowie (woj. opolskie). Pracu­je jako fotorepor­ter - od 1992 r. - w „Kurierze Szczecińskim”. Współautor zdjęć zespołu przyrodniczo-krajoznawczego do monogra­fii o...

Stefan Szczęsny Janusiewicz, ur. 13 sierpnia 1933 r. w Chełmie Lu­belskim. Zmarł 11 września 2007 roku. Studio­wał polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Reporter, publi­cysta...

Leon Jarzembowski, ur. 2 listopada 1919 r. w Grudziądzu. Zmarł w 1976 r. Wykształcenie średnie ogólno­kształcące. Podczas wojny aresztowany przez gestapo w Toruniu i wywieziony do obozu pracy przymusowej w Niemczech. Uwolniony (1944)...

Jacek Jasiewicz, ur. 7 lipca 1950 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekono­miczne - wydział inżynieryjno-ekonomiczny Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz dziennikar­skie. Właściciel wydawnictwa „JAS”. Pracę w „Kurierze...

Zbigniew Jasina, ur. 12 stycznia 1956 r. w Polanowie (woj. koszalińskie). Wy­kształcenie śred­nie techniczne. Pracę dzienni­karską rozpo­czął w 1982 r. w tzw. drugim obiegu (prasa „S”), a od roku 1990 w prasie...

Bogdan Jaworski, ur. 23 sierpnia 1948 r. w Kolo­nii Ciężkie (woj. lubelskie). W „Głosie Szczeciń­skim” (od 1975) pra­cował na sta­nowisku redaktora techniczne­go do 2002 r.

Ireneusz Konrad Jelonek, ur. 5 listopada 1926 r. w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 11 lipca 2005 roku. Podczas II wojny świa­towej jako l6-letni chłopiec rozpoczyna pracę w kopalniach węgla „Flo­ra”, a nastę­pnie „Paryż” w...

Danuta Jeżowska-Kaczanowska, ur. 29 marca 1945 r. w Kielcach. Wy­kształcenie wyż­sze filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dzienni­karską podjęła (1969) w tygo­dniku „Wiadomo­ści Zachodnie”, a następnie...

Wanda Jurczak, ur. 20 marca 1948 r. w Warsza­wie. Studiowała nauki ekono­miczne w Szkole Głównej Planowa­nia i Statystyki. Pracę dziennikar­ską rozpoczęła (1971) w „Tygo­dniku Polskim”, następnie w „Gło­sie...

Wojciech Jurczak, ur. 31 stycznia 1937 r. w Prusz­kowie. Dziennikarz samouk (wykształcenie niepełne wyż­sze). Współpra­cuje (od 1956) i pracuje na róż­nych stanowi­skach (od 1959), kolejno w redak­cjach: „Expressu...

Jerzy Jurczyk, ur. lipca 1948 r. w Chodzieży. Wy­chowanek szczecińskiego Liceum Sztuk Pla­stycznych. W latach l 967-72 studiował w Pozna­niu historię sztuki. Pierwsza publikacja - w „Teatrze” na te­mat szczecińskiej...

Mieczysław Kaczanowski, ur. 3 czerw­ca 1934 r. w woj. krakowskim. Wykształ­cenie wyż­sze - filolo­gia polska na Uniwer­sytecie Jagiellońskim. Pracę dziennikarską podjął (1956) w „Głosie Szczecińskim”. Był kolejno:...

Włodzimierz Kaczmarek, ur. 15 maja 1930 r. w Warszawie. Zmarł 16 kwietnia 2010 roku. Studia wyższe humanistyczne. Pracę dziennikarską rozpoczął (1954) w Polskim Radiu w Szczecinie. Pełnił różne funkcje, m.in. kierownika re­dakcji...

Anna Kafel, ur. l lute­go 1962 r. w Olkuszu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – mgr politologii.  Od 1987 r. w „Studiu Bałtyk” Polskiego Radia Szczecin kierowała redak­cją dzienników. Współautorka magazynu...

Tadeusz Kamiński, ur. 14 kwietnia 1928 r. w Stanisławowie na południowo-wschodnich kre­sach Polski. Zmarł 9 marca 2009 roku. Ab­solwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Od 1952 r. pra­cował w „Głosie Szczecińskim” w...

Szymon Kaczmarek, ur. 25 stycznia 1957 r. we Wrocławiu. Pracę zawodo­wą rozpoczął (1992) od stano­wiska mł. red. techniczno-pro-gram. w Polskim Radiu Szczecin. Od 1994 r. pre­zenter: współre­daguje „Studio Bałtyk".

Wiesław Jacek Kamiński, ur. 13 maja 1943 r. w Stryju. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej i Podyplomowego Studium Dzienni­karskiego Uniwersy­tetu im. A. Mickiewi­cza w Po­znaniu. Mieszkaniec Szczecina od 1945 r. Z telewizją...

Elżbieta Karasiewicz, ur. 24 grudnia 1949 r. w Szczecinie. Po studiach po­lonistycznych pracowała w szkole, a następnie w Zachodniopo­morskiej Ko­mendzie Chorą­gwi ZHP. Od lat siedemdziesią­tych współpracowała z dodatkiem...

Ewa Karasińska, ur. 20 grudnia 1955 r. w Szcze­cinie. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1981) w „Rybaku Dalekomor­skim” jako publicysta, potem sekretarz redakcji, pełniąca obowiązki red....

Tadeusz Karwacki, ur. 23 grudnia 1922 r. w Prze­myślu. Zmarł 6 lutego 1999 roku. Wykształcenie niepełne wyższe - dziennikarskie. Pracę rozpoczął (1950) w Wydawnictwie Agencji Fotogra­ficznej Filmu Polskiego, na­stępnie (l951-52)...

Edmund Kieszkowski swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął bardzo wcześnie - już w klasie maturalnej Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Stało się tak za namową popularnego poznańskiego radiowca i publicysty Janusza...

Adam Kilnar urodził się w 28 listopada 1927 roku w Bohorodczanach w ówczesnym woj. stanisławowskim. Jako młody chłopak przyjechał do Szczecina – jak wielu w tamtych latach - z Kraju Krasnojarskiego na Syberii.

Bronisław Marek Klasa, ur. 7 lutego 1957 r. w Szczeci­nie. Wy­kształcenie wyższe. Początko­wo praco­wał w Akademii Rolniczej, jednak wkrótce (1992) został re­daktorem technicznym i dzien­nikarzem tygodnika „Szczecin...

Tadeusz Klimowski, ur. 24 grudnia 1935 r. w Warszawie. Zmarł 9 czerwca 2008 roku. Wykształcenie wyższe technicz­ne. Z Polskim Radiem współ­pracował od 1955 r., a od 1966 r. był na etacie. Od 1980 r. - w OTV Szczecin (z przerwą w...

Aneta Klonowska, ur. 18 stycznia 1958 r. w Szczecinie. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Po studiach, mieszkając na wsi, pracowała w oświacie, co przydało się w późniejszej pracy redaktorskiej. Z dziennikarstwem związana od...

Edward Kmiecik, ur. 2 marca 1915 r. w Berlinie. Zmarł w 1977 r. Studiował (6 semestrów) na wydziale prawa i ekonomii politycznej Uniwersytetu w Berlinie, jako stypendysta Związku Polaków w Niemczech. Pracę dziennikarską rozpo­czął jako...

Zygmunt Konieczka, ur. 7 marca 1943 r. w Łagowcu (woj. gorzowskie). Stu­dia (prze­rwane) na Uniwersyte­cie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w redakcji telewizyjnej ­„Kroniki Szczecińskiej”, jako korespondent Dziennika...

Anna Koprowicz, ur. 12 marca 1951 r. w Szczeci­nie. Wyższe wykształcenie mu­zyczne z dyplo­mem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pracę w Polskim Ra­diu Szczecin podjęta w 1977 r. Jest kierow­nikiem redakcji muzycznej. Obok...

Zbigniew Kosiorowski, ur. 24 lutego 1944 r. w Monasterzyskach (woj. stanisławowskie). Wykształcenie wyższe poloni­styczne oraz po­dyplomowe: kry­tyki artystycz­nej, a także w dziedzinie za­rządzania i do­radztwa...

Ewa Kostańska, ur. 10 lipca 1952 r. w Stargardzie Szczecińskim. Ukończyła filo­logię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewi­cza w Poznaniu oraz podyplomo­we studia dzien­nikarskie i edy­torskie na Uni­wersytecie...

Ewa Koszur, ur. 17 stycznia 1954 r. w Myśliborzu. Wykształcenie wyższe pedago­giczne - filologia pol­ska. Po stu­diach pracowała w domu dziecka oraz w szkole. Od 1981 r.  w Polskim Radiu Szczecin, a od 1991 r. w „Głosie...

Marek Koszur, ur. 4 maja 1953 r. w Szczecinie. Wyższe wykształcenie polonistyczne. W szczeciń­skim radiu i telewizji pracował od 1974 r. Zaczynał od stanowi­ska apli­kanta. Jako laureat konkursu dziennikar­skiego otrzymał...

Tomasz Kowalczyk, ur. 14 lutego 1966 r. w Szczecinie. Mgr z dyplo­mem instytutu nauk politycz­nych Uniwersyte­tu Szczecińskie­go. Od 1991 r. dziennikarz „Ku­riera Szczeciń­skiego". Specjali­zuje się w...

Sylwester Kowalski, ur. 19 września 1968 r. w Szczecinie. Absolwent wy­działu tech­nologii i inżynierii chemicznej Politechni­ki Szczecińskiej. Współpra­cował (od 1987) z TVP S.A., potem (1991) pod­jął w niej pracę,...

Zygmunt Kowalski, ur. 6 marca 1938 r. w Lublinie. Mgr ekonomii, absolwent Politechniki Szczecińskiej (1962). Współpracował z „Harcerskim Tropem” -  dodatkiem „Kuriera Szczecińskiego” (lata sześćdziesiąte). Redaktor naczelny...

Dorota Kozicka, ur. 16 grudnia 1961 r. w Kielcach. Zmarła 19 lutego 2011 r. Wykształcenie wyższe, dziennikarskie. W „Głosie Szczecińskim” od 1984 r. W latach 1994-1996 kierownik działu terenowo-rolnego.  Specjalizowała się w...

Bernard Kozłowski, ur. 20 maja 1943 r. w Rozowkach w Kazachstanie. Wykształcenie wyższe dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął (1968) w „Żołnierzu Polski Ludowej”, a od 1973 r. nieprzerwanie...

Danuta Teresa Kret, ur. 17 marca 1932 r. w Tarnopolu. Zmarła 29 czerwca 2009 r. Repatriowana (1945) z kresów wschodnich do Bytomia. Absolwentka studiów dziennikarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo bez przydziału pracy...

Robert Krupowicz, ur. 19 lipca 1967 r. w Gryfinie. Z wykształcenia politolog z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów (od 1986) współpracował z Akademickim Radiem „Pomorze”, potem (1990-91) i od 1993 do końca lat...

Jerzy Kubiak, ur. 1 grudnia 1931 r. w Radomsku. Absolwent wydziału filozoficzno-społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952-59) w „Gazecie Poznańskiej”, następnie w „Gazecie Częstochowskiej” i...

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, ur. 19 kwietnia 1967 r. w Szczecinie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbywała staż dziennikarski w „Kurierze Szczecińskim” (1990), „Dzienniku Szczecińskim”, „Morzu i...

Mirosław Kwiatkowski, ur. 12 lutego 1954 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe. Współpracownik (od 1985), a następnie etatowy dziennikarz (1988) „Kuriera Szczecińskiego”. Specjalizuje się w tematyce gospodarki komunalnej, spraw...

Jan Legut, ur. 24 czerwca 1923 r. w Sosnowcu. Zmarł  w 1987 r. Tuż przed wojną rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, a po wybuchu wojny był ochotnikiem 19 Pułku Piechoty, żołnierzem zwiadu konnego  Dywizji...

Berenika Marta Lemańczyk, ur. 2 marca 1966 r. w Szczecinie. Z wykształcenia politolog. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1991) w „Kurierze Szczecińskim”. Zajmuje się tematyką kulturalną i społeczną. Współredaguje magazynowe wydanie...

Witold Lendzion, ur. 16 września 1918 r. w Toruniu. Zmarł 23 października 1983 r. Po maturze w liceum klasycznym w Toruniu i służbie w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w październiku 1939 r. trafia do niewoli niemieckiej....

Artur Daniel Liskowacki, ur. 4 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Absolwent wydziału filologii polskiej, teatrolog z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjął (1979) w tygodniku „Jantar”, następnie krótko...

Ryszard Liskowacki, ur. 12 lipca 1932 r. w Warszawie. Zmarł 16 grudnia 2006 r. Łącznik Szarych Szeregów podczas Powstania Warszawskiego. Studiował prawo na UMSC w Lublinie, współpracował z tygodnikiem „Kamena”, był przewodniczącym...

Halina Lizińczyk, ur. w Mninie (woj. świętokrzyskie). Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1971 r. podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, a w 1975 r. w Rozgłośni PR. Od 1986 r....

Andrzej Tomasz Łapkiewicz, ur. 4 lutego 1956 r. w Rypinie. Z wykształcenia politolog, dr nauk humanistycznych. Pracę magisterską i doktorską bronił na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał w Akademii Rolniczej i na...

Bogusław Łuszczyński, ur. 12 maja 1949 r. w Międzyrzeczu. Z wykształcenia filolog literatury polskiej, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczął (1976) w „Wiadomościach Polickich”, a następnie...

Ewa Machnicka, ur. 30 lipca 1946 r. w Płośnicy. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje pracę nauczyciela języka polskiego w liceum w Olsztynie. Pracę dziennikarską rozpoczyna (1977-89) w...

Waldemar Makarenko, ur. 12 stycznia 1930 r. w Rokitnie. Zmarł 23 stycznia 1991 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. Do zawodu dziennikarskiego trafił, wygrywając konkurs na radiowego sprawozdawcę sportowego w 1954 r....

Jarosław Maliszewski, ur. 24 maja 1963 r. w Szczecinie. Z wykształcenia ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego, z zamiłowania dziennikarz sportowy i czynny szachista oraz sędzia piłki nożnej. Pracę dziennikarską rozpoczął w...

Maria Teresa Markiewicz, ur. 27 września 1954 r. w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1982) od stażu w „Głosie Szczecińskim”, specjalizując się następnie w redakcji...

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 1991-2014 dziennikarka w TVP Oddział w Szczecinie, autorka cyklów takich programów jak: "Polska droga do NATO", "Berliński Express", "Śladami zbrodni" i "Śladami Historii". Autorka...

Henryk Mąka, ur. 20 stycznia 1930 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jako licealista współpracował z „Głosem Piotrkowskim”, „Pokoleniem”, „Nową Wsią” i „Razem”, a podczas...

Emanuel Messer, ur. 1914 r. Zmarł 5 grudnia 1970 r. Ukończył studia artystyczne w Pradze. Był artystą plastykiem, rysownikiem, satyrykiem, felietonistą. Działał w szczecińskim środowisku twórców kultury od pierwszych powojennych lat,...

Beata Mikołajewska-Wieczorek, ur. w Szczecinie. Z wykształcenia humanista i politolog. Pracę dziennikarską podjęła w 1992 r., w TVP Szczecin. Po aplikacji w redakcji informacji była współtwórcą programów o tematyce społeczno-politycznej...

Marek Mikołajewski, ur. 18 maja 1947 r. w Starozrębach k. Płocka. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1972) w „Głosie Szczecińskim” od stanowiska redaktora technicznego, następnie redaktora depeszowego (od 1974) i...

Teresa Modelska, ur. 24 lutego 1930 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Polskim Radiu Szczecin od 1954 r. jako redaktor stylista, współpracujący z redakcją informacji i...

Stanisław Modelski, ur. 1 maja 1934 r. w Międzychodzie (woj. poznańskie). Wykształcenie muzyczne. W Polskim Radiu Szczecin (od 1955) był autorem programów muzycznych, popularyzujących jazz, m.in. pionierskiego „Z jazzu to co chcecie” oraz...

Waldemar Modestowicz, ur. 20 listopada 1954 r. w Częstochowie. Wykształcenie wyższe historyczne oraz podyplomowe studia reżyserskie. Pracę dziennikarską rozpoczął (1985) w Polskim Radiu Poznań, a następnie (1988) w radiu szczecińskim. Od...

Henryk Morawski, ur. 15 czerwca 1954 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Dziennikarz (1979-1991) „Kuriera Szczecińskiego”, rzecznik prasowy (1991-93)) zarządu miasta Szczecin i...

Arleta Nalewajko, ur. 14 lutego 1967 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Mgr politolog ze specjalnością dziennikarską, absolwentka UAM w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1990) w "Tydzień Gorzowski", a następnie w tygodniku „Ziemia...

Maria Nesterowicz z d. Frankiewicz, ur. 6 maja 1917 r. w Polskiej Ostrawie (obecnie Słowacja). Zmarła 30 listopada 2008 r. Mgr Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie (1939). Od września 1939 r. pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojennym we...

Bogdan Nesteruk, ur. 25 stycznia 1937 r. w Brześciu nad Bugiem. Absolwent wydziału historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa. Zastępca dyrektora szczecińskiego Wydawnictwa Prasowego (1975-80),...

Bogdan Kazimierz Nowak urodził się w roku 1943 w Wielkopolsce. Sześć lat później w ramach osiedlania Ziem Zachodnich i Północnych przybył do Szczecina wraz z rodzicami.  Jego pasją zawsze były przedmioty humanistyczne, dlatego tak...

Tadeusz Nowicki, ur. 12 sierpnia 1918 r. w Inowrocławiu. Z przedwojennego gimnazjum klasycznego wyniósł znajomość łaciny, greki i niemieckiego. Rok spędził we Lwowie jako student Akademii Handlu Zagranicznego (1938/39). Podczas wojny...

Jacek Ogrodniczak, ur. 21 listopada 1964 r. w Szczecinie. Absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z „Głosem Szczecińskim” od lutego 1992 r. do stycznia 2010 r. W czasach, gdy „Głos” był jeszcze spółdzielnią...

Bohdan Onichimowski, ur. 8 września 1943 r. w Horodyszczach (woj. nowogródzkie). Studia (przerwane) techniczne i ekonomiczne. W zawodzie dziennikarskim od 1966 r. Pracował w Polskim Radiu Warszawa i Szczecin, „Wiadomościach Polickich”, TVP...

Ewa Ornacka, ur. 2 czerwca 1964 r. w Szczecinie. W latach 1992-2001 dziennikarka „Głosu Szczecińskiego” oraz tygodnika „Wprost” (1996-2002). W kolejnych latach związana z polską edycją „Newsweeka”, współpracowała z tygodnikiem...

Aleksander Pachorski, ur. 2 listopada 1923 r. w Gołuskach k. Poznania. Zmarł 7 stycznia 1997 r. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W Polskim Radiu Szczecin pracował od 1957 r. na różnych stanowiskach, m.in. jako kierownik redakcji. Od...

Ireneusz Paczkowski, ur. 17 grudnia 1954 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe – filologia polska. Po studiach rozpoczął pracę w dziale kultury Szczecińskiej Stoczni Remontowej ”Gryfia”, a następnie znalazł szybko swoje miejsce w...

Ryszard Pakieser, ur. 28 maja 1959 r. w Szczecinie. Wykształcenie zawodowe. Od 1981 r. fotoreporter „Kuriera Szczecińskiego”. Specjalizuje się w fotografii o tematyce przyrodniczej i sportowej.

Andrzej Palmirski, ur. 17 maja 1946 r. w Szczecinie. Mgr historii z dyplomem wydziału filozoficzno-historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1971). Pierwsza praca w Polskim Radiu Szczecin. Następnie w „Głosie Szczecińskim” (1977). Zajmował...

Wojciech Parada, ur. 20 lipca 1966 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe humanistyczne – dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę w dziale sportowym „Kuriera Szczecińskiego” rozpoczął w 1992 r.

Marek Pasiuta, ur. 24 kwietnia 1960 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe – historia. Pracę dziennikarską, po doświadczeniach w Wojewódzkim Archiwum Państwowym i Państwowym Domu Dziecka w Binowie, rozpoczął (1987) w TVP Szczecin,...

Stanisław Pawłowicz, ur. 7 maja 1930 r. w Wołkowysku. Zmarł w 1987 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1949) w „Głosie Szczecińskim” jako korespondent robotniczy w Stargardzie, gdzie przez wiele lat mieszkał, dojeżdżając codziennie...

Hanna Pawłowska-Wierońska, ur. 25 maja 1961 r. w Dębnie Lubuskim. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1991) w tygodniku „Jedność” i kontynuuje ją (od 1994) w „Kurierze Szczecińskim”. Specjalizuje się w tematyce społecznej i...

Eugeniusz Pawłowski, ur. 28 lutego 1939 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1982) w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie (od 1990) w Zachodniej Agencji Prasowej. Od 1994 r. w dwutygodniku „Panorama 7”. Pracował...

Wiesława Piećko, ur. 11 lipca 1959 r. w Szczecinie. Mgr psychologii z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Odbyła też staże...

Małgorzata Pieleszek, ur. w Trzciance Lubuskiej. Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie oraz specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez BBC. Po trzech latach pracy w szkolnictwie i luźnej współpracy z...

Jerzy Pieńkow, ur. 25 kwietnia 1919 r. w Kielcach. Studiował architekturę, a po zakończeniu wojny historię sztuki, pianistykę i germanistykę. Współpracował z „Głosem Szczecińskim” oraz pracował (1951-52 i 1975-84) w Rozgłośni...

Janina Pieńkowska (Zdanowicz-Jóźwiak), ur. 12 grudnia 1944 r. w Weissenburgu. Mgr prawa z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1965) w „Kurierze Szczecińskim”. Od 1977 r. w „Głosie...

Renata Gizela Pietraszewska, ur. 25 maja 1943 r. w Lipnie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1965 r. w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, prowadząc rozgłośnię zakładową. Wielokrotnie wyróżniona za...

Stefan Pietrzak, ur. 9 kwietnia 1933 r. w Gniewkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Studia w Akademii Handlowej w Szczecinie. Był stałym współpracownikiem (1961-63) działów sportowych „Kuriera Szczecińskiego” i „Głosu Szczecińskiego”,...

Marek Pinkas, ur. 11 czerwca 1948 r. w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Zmarł 12 lutego 2010 r. Wykształcenie wyższe zawodowe. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1988 r. na stanowisku redaktora technicznego, a następnie kierownika...

Pracę zawodową rozpoczęła (1978) w gazecie zakładowej Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” – „Rybak Dalekomorski”, następnie pracowała w „Bryzie”, „Morzu i Ziemi”, Polskiej Agencji Prasowej.

Zbigniew Plesner, ur. 12 lutego 1953 r. w Grabowcu na Lubelszczyźnie. Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W Polskim Radiu Szczecin S.A., w którym pracuje od 1978 r., przeszedł wszystkie stopnie dziennikarskiego wtajemniczenia...

Stefan Pleśniarowicz, ur. 27 lipca 1936 r. w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie. Zmarł 11 listopada 2007 r. Pracę zawodową rozpoczął (1954) w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Od 1960 r. w Ośrodku TV Szczecin. W latach 1967-93, jako...

Anna Podkańska, ur. 12 maja 1945 r. w Kazimierzu Górniczym. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była kontrolerem programów (1972-79) w Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia w Warszawie. Systematycznie...

Krystyna Maria Pohl dla pracy dziennikarskiej zostawiła zawód mikrobiologa i tajniki genetyki. Już podczas studiów na wydziale biologii Uniwersytetu Gdańskiego współpracowała z „Radarem”, „ITD.”, „Medykiem”. Po obronie pracy...

Krzysztof Marcin Pohl, ur. 11 listopada 1942 r. w Kielcach. Zmarł 24 listopada 2001 r. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (praca magisterska z dziedziny prawa międzynarodowego pod kierunkiem prof. Krzysztofa...

Leon Popielarz, ur. 28 czerwca 1948 r. w Stargardzie Szczecińskim. Mgr inż. automatyki przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Ukończył liczne kursy specjalistyczne. Podczas studiów był m.in. zastępcą redaktora naczelnego Akademickiego...

Henryk Prawda, ur. 5 marca 1932 r. w Dobrocicach Kieleckich. Zmarł 1 czerwca 2008 r. Wykształcenie wyższe z dyplomem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikował (1956) w „Głosie Szczecińskim”, przechodząc wszystkie...

Małgorzata Prokop-Paczkowska, ur. 27 sierpnia w Krotoszynie. Mgr pedagogiki z dyplomem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1989 r. współpraca, a od 1990 r. stała praca w TVP Szczecin. Specjalizowała się w programach artystycznych i publicystyce...

Krzysztof Edmund Próchniewicz, ur. 16 listopada 1941 r. w Warszawie. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolny słuchacz Studium Dziennikarskiego UW. Pracę dziennikarską rozpoczął (1958) jako stażysta działu...

Andrzej Przybysz, ur. 20 kwietnia 1930 r. w Miedzeszynie koło Warszawy. Zmarł w 1995 r. Do Szczecina przyjechał na studia medyczne. Na trzecim roku studiów porzucił marzenia o karierze lekarskiej i rozpoczął pracę etatową w „Kurierze...

Zbigniew Puchalski, ur. 10 września 1933 r. Ukończył studia dziennikarskie na wydziale historyczno-filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz magisterskie na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto na Uniwersytecie im....

Halina Pytel-Kapanowska, ur. 7 kwietnia 1959 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjęła w „Głosie Szczecińskim” w dziale terenowym, potem społeczno-politycznym,...

Andrzej Szczepaniak urodził się w Szczecinie, w 1949 r. Pod koniec lat 60 w Kurierze i Głosie Szczecińskim ukazywały się jego pierwsze materiały. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. Były to wydawnictwa lokalne: Echo Gryfina (20 lat),...

Tadeusz Stanisław Rek, ur. 15 kwietnia 1928 r. na Kielecczyźnie. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w dziale morskim „Głosu Szczecińskiego”, następnie (1968-82) był kierownikiem działu sportowego w...

Tadeusz Rogoziński, ur. 12 sierpnia 1933 r. w Chmielewie na Kielecczyźnie. Absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w kieleckim „Słowie Ludu”, a potem zakładał kielecką popołudniówkę...

Marek Rudnicki, ur. 1 sierpnia 1952 r. w Słupsku. Wykształcenie wyższe – informatyk-cybernetyk. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1980 r. w tygodniku „Solidarności” – „Kwadrat”, następnie (1987) w tygodniku Wybrzeża – „Morze...

Mirosław Salski, ur. 10 sierpnia 1954 r. w Drawsku Pomorskim. Absolwent prawa i administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz wydziału realizacji TV PWSFTViT w Łodzi. Pracował w redakcji informacji (1986-90) Telewizji Polskiej Szczecin, a...

Danuta Sepuco. Od urodzenia szczecinianka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, magister pedagogiki. Studia podyplomowe o kierunkach: socjoterapia, zarzadzanie i organizacja w oświacie oraz kurs dziennikarstwa. W...

Lesław Skinder, ur. 18 kwietnia 1932 r. w Grodnie. Mgr ekonomii na wydziale ekonomiczno-inżynieryjnym Politechniki Szczecińskiej. Współpracował (od 1951) z działem sportowym „Kuriera Szczecińskiego”, a następnie (1956) na etacie w...

Alfred Sobecki, ur. 20 września 1921 r. w Poznaniu. Zmarł 26 września 1970 r. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie. Wysiedlony podczas wojny z Poznania do Sanoka, pracował jako pielęgniarz, praktykant biurowy, referent na kolei. Studia...

Janusz Sokalski, ur. 11 października 1941 r. we Lwowie. Absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasach studenckich (1961) redagował kolumnę studencką w...

Zdzisław Sośnicki, ur. 26 lutego 1929 r. w Wojkowicach (ówczesny powiat będziński). Zmarł 26 września 1995 r. Absolwent romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracował (od 1960) z działem miejskim „Głosu Szczecińskiego”. Po...

Jarosław Spirydowicz, ur. 19 grudnia 1964 r. w Trzebiatowie. Mgr inż. z dyplomem wydziału elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął (1992) w tygodniku „Punkt Widzenia”, a następnie krótko pracował w...

Sławomir Stefaniak, ur. 6 listopada 1942 r. w Łodzi. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oficer prasowy 12 Dywizji Zmechanizowanej. W 1984 r. nawiązał współpracę z „Głosem Szczecińskim”. W latach dziewięćdziesiątych i późniejszych...

Ryszard Stefanowicz, ur. 6 stycznia 1945 r. w Stefanowie (woj. nowogródzkie). Zmarł 3 sierpnia 2000 r. Mgr prawa Uniwersytetu Poznańskiego i absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską...

Tadeusz J. Stoiński, ur. 28 listopada 1921 r. w Wągrowcu na Pałukach. Zmarł 18 czerwca 1997 r. Uczęszczając przed wojną do gimnazjum klasycznego i liceum humanistycznego, próbował z powodzeniem swoich sił dziennikarskich jako młodzieżowy...

Ur. 12 czerwca 1948 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz specjalistyczne kursy dziennikarskie. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1986 r. w „Głosie Szczecińskim”, w którym w ciągu prawie 17 lat pracował m. in. jako...

Jadwiga Sułocka-Ukielska, ur. 5 czerwca 1951 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe z dyplomem Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjalistyczne dziennikarskie. W latach 1975-76 współpracuje z „Wieczorem Wybrzeża” i „Światem Młodych”. Od...

Marian Antoni Syganiec, ur. 5 stycznia 1925 r. we Lwowie. Zmarł w Krakowie. Ukończył Centralną Szkołę Dziennikarstwa KC PZPR w Warszawie. Podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, a następnie w Wojsku Polskim. Od 1947 r. w Polskim...

Jan Wacław Sylwestrzak, ur. 16 września 1941 r. w Warszawie. Wykształcenie wyższe rolnicze, studium dziennikarskie przy PRiTV oraz karty mikrofonowa i ekranowa. Pracę dziennikarską rozpoczął (1966) w redakcji rolnej PR, a następnie (1972) w...

Jerzy Andrzej Szafulski, ur. 11 kwietnia 1944 r. w Kielcach. Pracuje (od 1974) w Radiu Szczecin na stanowisku kierownika produkcji w różnych redakcjach. Specjalizuje się w felietonach radiowych i wszelkich formach satyrycznych. Jest...

Leszek Szopa, ur. 5 września 1949 r. w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Studium Dziennikarskiego SDP. Współpracuje (od 1968) z tygodnikiem „Politechnik”, „ITD”, „Studentem”, „Głosem Szczecińskim”. W Polskim...

Stanisław Szubiński, ur. 8 maja 1950 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1980) w redakcji oświatowej TV, następnie (1981) w radiowej redakcji rolnej, w „Studiu Bałtyk” (1984) i jako kierownik biura...

Monika Szwaja, ur. 12 grudnia 1949 r. w Nadleśnictwie Krobielewko. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szczecińskim OTV rozpoczęła pracę od laboratorium, potem jako asystent reżysera montażu, dysponent,...

Marek Szymczyk, ur. 17 lutego 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł w 1991 r. Szlakiem polskiego osadnictwa trafił najpierw do Myśliborza, a w 1948 r. do Szczecina, gdzie zdobył maturę w popularnym „Pobożniaku”. W „Kurierze...

Urodzony 1949 w Połczynie Zdroju, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, od 1976 roku w Redakcji Rolnej Rozgłośni Polskiego Radia. Stały współpracownik Redakcji Rolnej I Programu Polskiego Radia w Warszawie, w 2004 korespondent...

Wojciech Termnowski ur. 09.09.1945 r. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kończy również studia podyplomowe w zakresie organizacji rynku...

Franciszek Tilly, ur. 4 listopada 1935 r. w Brilon (Niemcy). Wykształcenie wyższe – absolwent wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Cały swój zawodowy życiorys, od 1960 r., związał z „Głosem Szczecińskim”. Był...

Jerzy Timen, ur. 4 marca 1929 r. w Warszawie. Zmarł w grudniu 2010 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w „Gazecie Robotniczej”. Po przyjeździe do Szczecina (1967) pracuje w „Głosie Szczecińskim”, następnie (1971-81) w...

Kazimierz Tomczyk, ur. 1 kwietnia 1939 r. w Kowlu na Wołyniu. Zmarł 21 kwietnia 2000 r. Wykształcenie wyższe – filologia polska. W Polskim Radiu Szczecin (od 1969) zaczynał jako młodszy redaktor, następnie redaktor, publicysta, komentator,...

Marianna Turlińska-Wituszyńska, ur. 26 września 1943 r. w Kłonnej k. Radomia. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w „Kurierze Szczecińskim” (1970-1987 i od 1991 do przejścia na...

Bogdan Twardochleb, ur. 23 listopada 1954 r. w Choszcznie. Mgr filologii polskiej. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, WK ZSL, tygodnika „Morze i Ziemia” (1988-92). Do większych prac dziennikarskich zalicza recenzje literackie w „Nowych...

Jerzy Undro ur. 16 października 1947 r. w Międzyrzeczu. Fotoreporter, od 50 lat związany ze Szczecinem gdzie studiował na Politechnice Szczecińskiej. Przez ponad 40 lat pracował dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP), wcześniej Centralnej...

Stanisław Urbaniak, ur. 6 listopada 1938 r. w Mizoczu na Wołyniu. Zmarł 27 lutego 2008 r. W Szczecinie od 1945 r. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Był kierownikiem szczecińskiego oddziału (od 1974) Centralnej...

Henryk Urbaś, ur. 28 stycznia 1953 r. w Szczecinie. Mgr ekonomii Politechniki Szczecińskiej. Współpracuje (od 1972) z Rozgłośnią Polskiego Radia w Szczecinie, działami sportowymi „Głosu Szczecińskiego” i TVP. Od 1973 r. jest etatowym...

Anna Żywczak, ur. 5 września 1933 r. w Stanisławowie. Po zdaniu matury w „Liceum Szczerskiej” (LO nr 1 w Szczecinie) podjęła pracę (1951) w „Kurierze Szczecińskim”. Przepracowała tu 30 lat. Wieloletni delegat redakcyjny...

Ur. 18. lipca 1949 r. w Łobezie, dokąd po wojnie przybyli jego rodzice, pochodzący ze zubożałej, szlacheckiej rodziny Wachowiczów z Ziemi Dobrzyńskiej. Mgr inż. Budowy Maszyn i Okrętów. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Lektor...

Edwin Walter, ur. 1 listopada 1932 r. w Stryju. Zmarł 4 września 2000 r. Mgr filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniony jako publicysta w szczecińskim Ośrodku Telewizyjnym, następnie (od 1966) w „Głosie Szczecińskim”....

Leszek Wątróbski, ur. 15 stycznia 1951 r. w Gdańsku. Absolwent KUL i instytutu historii PAN. Doktor nauk humanistycznych - wcześniej redaktor „Hejnału” – miesięcznika polonijnego wydawanego w Warszawie przez Chrześcijańskie...

Dariusz Więcaszek, ur. 21 lipca 1956 r. w Lęborku. Studia wyższe w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz staże dziennikarskie w Łodzi i Warszawie. Po stażu w Polskim Radiu Szczecin podejmuje pracę (1983-89) w Ośrodku TV Szczecin, pełniąc...

Halina Więcek-Przybyła, ur. 27 czerwca w Słonimiu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Publicysta, redaktor muzyczny (od 1965) w Polskim Radiu Szczecin.

Anna Więckowska-Machay, ur. 26 września 1945 r. w Częstochowie. Zmarła 2 sierpnia 1996 r. Absolwentka wydziału inżynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1967 r. w „Kurierze Szczecińskim”...

Mirosław Winconek, ur. 17 lutego 1967 r. w Szczecinie. Pracę dziennikarską podjął (1991) w „Kurierze Szczecińskim”. Specjalizuje się w publicystyce i informacji miejskiej oraz polityce.

Paweł Winiarski, ur. 15 grudnia 1962 r. w Szczecinie. Studia wyższe prawnicze. W „Głosie Szczecińskim” pracował od 1987 r., a potem przez rok w „Dzienniku Szczecińskim” i ponownie w „Głosie”. Specjalizował się w ekonomice oraz...

Maria Witkowska-Grochowska, ur. 2 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Mgr ekonomii z dyplomem wydziału inżynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej oraz ukończone studium dziennikarskie. W „Kurierze Szczecińskim” od 1971 r., początkowo...

Paweł Wiśniewski, ur. 1 marca 1978 r. Mgr ekeonomii, absolwent wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2005 r. zwiazany z TVP Szczecin. Prowadzący „Kroniki”. Nominowany do tytułu DZIENNIKARZ ROKU 2007 w...

Ks. Marian Jan Wittlieb, ur. 22 maja 1946 r. w Nowej Wsi Lęborskiej. Doktor teologii. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, Angelicum w Rzymie i Uniwersytetu w Wurzburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w Świnoujściu (1970)....

Edward Wituszyński, ur. 16 stycznia 1931 r. w Krynkach k. Białegostoku. Zmarł 9 kwietnia 2007 r. Inżynier mechanik. Współpracował (1953-55) z „Kurierem Szczecińskim”. Po okresie pracy w wyuczonym zawodzie w POM Lipiany, Fabryce Maszyn...

Jerzy Wohl, ur. 4 czerwca 1941 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1963) w dziale sportowym „Głosu Szczecińskiego”. Od 1979 r. do wprowadzenia stanu wojennego w Ośrodku TV Szczecin. Ponownie w telewizji...

Regina Wolska, ur. 11 lutego 1918 r. w Werescach Małych k. Chełma Lubelskiego. Zmarła 19 października 1998 r. Pracowała jako dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” (1952), kierownik szczecińskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej (od...

Bożena Wójtowicz, ur. 7 grudnia 1965 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe dziennikarskie na wydziale nauk społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Ośrodku TV Szczecin (od 1987) zatrudniona kolejno w redakcji informacji i...

Danuta Wysocka-Stróżyk, ur. 27 grudnia 1949 r. w Szczecinie. Mgr filologii polskiej z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest dziennikarzem, publicystą (od 1973) działu miejskiego „Kuriera Szczecińskiego”. Ma na koncie...

Witold Zabłocki, ur. 5 marca 1932 r. w Wołożynie (woj. nowogródzkie). Zmarł w 1981 r. W Szczecinie mieszkał od 1945 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Z prasą był związany od 1951 r. jako korektor „Głosu...

Krzysztof Zaborowski, ur. 15 września 1951 r. w Szczecinie. Mgr prawa z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w „Kurierze Szczecińskim”, potem (od 1975) pełnił różne funkcje – redaktora...

Dorota Zamolska, Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin od 1976 r. Autorka setek audycji muzycznych i reportaży społecznych w programach I, II, III i IV Polskiego Radia oraz TVP, a...

Jan Zarzycki, ur. 24 maja 1942 r. w Biskowicach k. Sambora. Mgr historii oraz ukończone studium dziennikarskie. Po trzech latach pracy w szkolnictwie, a następnie czterech latach w przedsiębiorstwie żeglugowym, od stycznia 1973 r. w dziale...

Andrzej Zboroń, ur. 26 kwietnia 1930 r. w woj. kieleckim. Zmarł 12 czerwca 2007 r. W 1949 r. był reporterem działu miejskiego w „Expresie Poznańskim”. W „Kurierze Szczecińskim” (od 1964) pracował jako publicysta ekonomiczny....

Henryk Zieliński, ur. 13 sierpnia 1917 r. w Łowiczu. Zmarł 10 stycznia 1964 r. Jako ochotnik, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie....

Piotr Zieliński, ur. 7 marca 1940 r. w Poznaniu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach sześćdziesiątych podjął współpracę dziennikarską, a następnie pracę etatową w „Głosie...

Tomasz Zieliński, ur. w 1947 r. w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Po studiach najpierw pracował w biurze. W 1972 r., w ramach egzaminu na podyplomowe studia dziennikarskie, odbył praktykę w „Głosie...

Bernard Ziółkiewicz, ur. 14 sierpnia 1947 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W „Głosie Szczecińskim” (1969-85) pracował jako redaktor techniczny, depeszowy,...

Tadeusz Zwiefka, ur. 28 grudnia 1954 w Tucholi. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów dziennikarskich. Pracę dziennikarską rozpoczął (1982) w Ośrodku TV Poznań. W latach 1995-97 w...

Beata Żółkiewicz-Siakantaris z wykształcenia filolog - slawistka (mgr filologii bułgarskiej), absolwentka Fakultetu Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. Dziennikarka, eseistka i tłumaczka.

rodowity Szczecinianin, urodzony 8 marca 1953 roku. Absolwent  wydziału humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Współpracownik radiowej Jedynki i Trójki, szczególnie: „Zapraszamy do „Trójki” i „Sygnałów...