Koszur Marek

Marek Koszur, ur. 4 maja 1953 r. w Szczecinie. Wyższe wykształcenie polonistyczne. W szczeciń­skim radiu i telewizji pracował od 1974 r. Zaczynał od stanowi­ska apli­kanta. Jako laureat konkursu dziennikar­skiego otrzymał (1974) zgodę na kontynuowanie studiów w systemie dziennym łącznie z pracą zawodową w Rozgło­śni Polskiego Radia w Szczeci­nie. Wcześniej (1972) był reali­zatorem programów poetyc­kich i słuchowisk w Akademic­kim Radiu „Pomorze”.

Realizował (1975) progra­my m.in. dla „Pegaza”, był współtwórcą (1976) pierw­szych reportaży w technice stereofonicznej, współpracował z prasą codzienną i tygodnika­mi. Był stałym korespon­dentem (1977) „Życia Warsza­wy”, tygodnika „Morze i Zie­mia”, miesięcznika „Morze” (kierował oddziałem szczeciń­skim), współorganizował Kon­gres Kultury Morskiej, był w gronie inicjatorów reaktywo­wania Ligi Morskiej, a nawet otrzymał nominację na red. na­czelnego tygodnika „Fregata”, którego pierwszy numer miał się ukazać w styczniu 1981 r. Przygotowania te przerwał stan wojenny. Nawiązał współpracę (1984) z zagranicznymi stacjami tele­wizyjnymi i radiowymi, wcho­dząc m.in. w skład zarządu (1985) i grupy jurorów (1989) organizacji „Circom Regional”, zrzeszającej regionalne stacje telewi­zyjne w Europie.  Od 1987 r. realizował telewizyjny magazyn „Mo­rze”. W OTV Szczecin pełnił (1991-95) funkcję zastępcy dy­rektora, odpowiadając za spra­wy programowe. Stworzył widzom w całym kraju, wraz z zespołem, możliwość uczest­nictwa w najważniejszych wy­darzeniach kulturalnych na świecie, organizując transmisje satelitarne.

Jest współtwórcą (1994) po­rozumienia jedenastu oddzia­łów TYP S.A., tzw. wspólnej polityki programowej i zakupo­wej. Kierował zespołem zapew­niającym oddziałom cztery go­dziny programów dziennie, emitowanych w trzech pa­smach znanych pod hasłem „Twoja regionalna telewizja”. Autor książki „Kapitan ka­pitanów”, którą uhonorowano sześcioma nagrodami oraz uznano za marynistyczną książkę roku 1987. Laureat wielu nagród w kon­kursach ogólnopolskich. Twór­ca „Kanału 7” TV Szczecin - pierwszego regionalnego pro­gramu miejskiego telewizji pu­blicznej; inicjator wznowienia budowy studia TV w Szczeci­nie. W 1995 r. odszedł z dziennikarstwa.