Kowalczyk Tomasz

Tomasz Kowalczyk, ur. 14 lutego 1966 r. w Szczecinie. Mgr z dyplo­mem instytutu nauk politycz­nych Uniwersyte­tu Szczecińskie­go. Od 1991 r. dziennikarz „Ku­riera Szczeciń­skiego". Specjali­zuje się w pro­blematyce eko­nomicznej. Od kwietnia 2008 roku wiceprezes i zastępca redaktora naczelnego, a od maja 2010 r. – prezes zarządu spółki i redaktor naczelny „Kuriera”. Wyróżniony Nagrodą Pre­zydenta Szczecina za reportaż z okazji 750-lecia miasta.