Androchowicz Andrzej

Andrzej Androchowicz, ur. 28 czerwca 1932 r. w Kaliszu. Zmarł w 2006 r.  Studiował na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz na wydziale reżyse­rii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i TV w Łodzi. Dzien­nikarz i współtwórca „Poglą­dów" (1957), a następnie w Polskim Radiu Szczecin (1959-61) i TV Szczecin (1961-86).  W latach 1982-85 zastępca red. naczelnego OTV Szcze­cin. Od 1986 r. w TV Wro­cław. Wielokrotnie wyróżniany, m.in. Nagrodą Prezesa Radiokomitetu za twórczość telewi­zyjną w 1979 r.

Bogaty dorobek dziennikar­ski, realizatora TV i reżysera filmów dokumentalnych. Cy­kliczne telewizyjne programy ogólnopolskie, m.in. „Morskie zawody”, „Co o tym myślisz?”, „Bandera polska na morzu w II wojnie światowej” (wspól­nie z W. Daniszewskim), „Nad Odrą i Bałtykiem”, „Opowieści znad morza”, spektakle (15 ra­zy) Teatru Lalek „Pleciuga”, re­żyseria i realizacja w TV wido­wiska poetyckiego Ryszarda Liskowackiego pt. „I doszedłeś, mój żołnierzu”. Wiele lokal­nych programów cyklicznych, m.in.: „TV Studio Młodych”, „Harcerski kominek”, „Kramik z Muzami”, „Album z piosen­kami”, „Śpiewamy i tańczy­my”, „Forum telewizyjne”, „Imiona ulic”.

W dorobku filmowca-dokumentalisty liczne nagrody i wyróżnienia. Współtwórca fil­mów: „Bomba”, „Wyrwani mo­rzu”, „Numer 149850”, „Kapi­tan Kapitanów”, „Przyczółki nad Odrą”, „Bitwa pod Cedy­nią”, „Kapitan „Poloneza”, „Szczecin - pierwsze dni”, „Szczecin - barwy miasta”, „Towarzysz Goź­dzik”, „Tu Polskie Ra­dio Szczecin”, „Polska nad Bałtykiem”, „Kongres intelektualistów - Wrocław 1949”… Podczas studiów na Poli­technice Szczecińskiej działał w Zrzeszeniu Studentów Pol­skich jako przewodniczący Ko­misji Kultury Rady Okręgowej. M.in. wspólnie z K. Gaertigiem założył (1957) Środowiskowy Klub Studencki „Pimpuś”. Współorganizator i kierownik Akademickiego Teatrzyku Sa­tyrycznego „Skrzat” (1956-61), założyciel i reżyser Studenc­kiego Teatru Politycznego i Te­atrzyku na Wielkiej (1961-64). Podczas pracy zawodowej w Radiu i TV – współpracował  z prasą. Pisał do „Od no­wa”, „ITD”, „Poglądów” „Gło­su Szczecińskiego”, „Kuriera Szczecińskiego”, „Morza i Zie­mi”, „Wiadomości Zachod­nich”.