Bienioszek Zbigniew

Zbigniew Bienioszek, ur. 2 kwietnia 1925 r. w Jaroszowicach (pow. Pszczy­na). Zmarł 20 marca 2009 r. Studia dziennikar­skie ukoń­czył na Uniwersy­tecie Jagiel­lońskim w Krakowie. Z nakazu pracy skie­rowany we wrześniu 1953 r. do oddziału Polskiej Agencji Pra­sowej w Szczecinie. Od maja 1963 r. pracuje w redakcji dzienników, a następnie w re­dakcji rolnej Rozgłośni Szcze­cińskiej Polskiego Radia. Wie­lokrotnie nagradzany w ogól­nopolskich i regionalnych kon­kursach radiowych.