Błędowski Jacek

Jacek Błędowski, ur. 5 października 1943 r. w Lipowczycach. Mgr inż. wydzia­łu budownictwa lądowego Poli­techniki Szcze­cińskiej. Współ­pracuje (1968-76) z redakcja­mi „Głosu”, „Ku­riera”, „7 Głosu Tygodnia” i „Jantara” przy wydawaniu dodatków akade­mickich. Kieruje (1985-90) działem reportażu i kultury „Głosu Szczecińskiego”, a na­stępnie (1990-92) współpracuje z tygodnikami „Nowoczes­ność” w Warszawie i „Giełda” w Łodzi oraz „Dziennikiem Szczecińskim” i „The Warsaw Voice”; od roku 1994 ponownie współpracuje z „Głosem Szczecińskim”, a w szczegól­ności z redakcją „Maklera Za­chodniopomorskiego”. Podej­muje problematykę społeczno-kulturalną, ekonomiczną, eko­logiczną, akademicką i nauko­wą. Cykle wywiadów z wybitnymi twórcami kultury polskiej i za­granicznej, m.in. z Jewgienijem Buszkowem, Kają Danczowską, Re­giną Smendzianką.

Od 1991 r., przez 15 lat prowadził Klub Młodych Dziennikarzy przy Pałacu Młodzieży. Najciekawsze prace młodych autorów publikował „Głos Szczeciński” i „Kurier Szczeciński”. Współtworzył tygodnik samorządowy „Obserwator Zachodniopomorski”. Był zastępca redaktora naczelnego tego wydawnictwa. Publikował artykuły w ogólnopolskim tygodniku samorządowym „Wspólnota”. Przez 9 lat, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zajmował sprawami informacji, ekologicznej edukacji i kontaktami z mediami. Obecnie współpracuje z „Panoramą 7” - dwutygodnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”.