Borowiecki Stanisław

Stanisław Borowiecki, ur. 13 listopada 1929 r. w Biniewie Kaliskim. Zmarł 10 listopada 1995 roku. Członek kole­gium redakcyjne­go albumu „50 lat szczecińskie­go dziennikar­stwa”. Zmarł w trakcie prac nad albumem. Z wykształce­nia prawnik, absolwent kursu dziennikarskiego w Warszawie w latach 1954-55. Pracę zawo­dową rozpoczął w 1950 r. w Polskim Radiu Poznań, a następnie w 1952 r. w Szcze­cinie. W latach 1960-65 kore­spondent szczeciński „Trybuny Ludu”, a w 1965-68 i 1979-81 (do przejścia na wcześniejszą emeryturę) w Ośrodku TV Szczecin. Pracował także jako starszy wykładowca na Poli­technice Szczecińskiej, pracow­nik techniczno-naukowy na Uni­wersytecie Szczecińskim oraz w Fundacji Akademii Rolni­czej. W pracy dziennikarskiej specjalizował się w progra­mach popularnonaukowych i informacji, m.in. prowadził wieloletni cykl programów ra­diowych pt. „W pracowniach szczecińskich naukowców”. Zasłużony dla Polskiego Radia i TV.