Janowski Dariusz Ryszard

Dariusz Ryszard Janowski, ur. 12 grudnia 1964 r. w Namysłowie (woj. opolskie). Pracu­je jako fotorepor­ter - od 1992 r. - w „Kurierze Szczecińskim”. Współautor zdjęć zespołu przyrodniczo-krajoznawczego do monogra­fii o Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Ma na koncie III nagrodę i brązowy Medal Polskiej Fe­deracji Stowarzyszeń Fotogra­ficznych w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Repor­taż '92” (dział zdjęć pojedyn­czych) oraz prace zakwalifiko­wane do wystawy w Między­narodowym Konkursie Foto­grafii „Dzieci ponad granica­mi”.