Janusiewicz Stefan Szczęsny

Stefan Szczęsny Janusiewicz, ur. 13 sierpnia 1933 r. w Chełmie Lu­belskim. Zmarł 11 września 2007 roku. Studio­wał polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Reporter, publi­cysta (1953-57) „Kuriera Szcze­cińskiego”, publicysta, kierow­nik działu, z-ca redaktora naczelnego (1957-70), redaktor naczelny (1971-73) „Głosu Szczecińskie­go”. Założyciel i redaktor naczelny (1970-71) miesięcznika społeczno-kulturalnego „Spojrzenia”, sekretarz propagandy (1973-77) KW PZPR w Szczecinie, kierownik (1977-80) działu partii i państwa „Trybuny Ludu”, kie­rownik (1980-85) redakcji publicy­styki i reportażu TVP w War­szawie, dyrektor, red. naczelny (1982-85) Ośrodka TVP Szczecin. Od 1985 r. publicysta „Kuriera Szczecińskiego”.

Nagroda Dziennikarska m. Szczecina (1965), nagroda WRN, nagroda zespołowa(1969), nagroda Prezesa RSW „Prasa” (l 972). Z większych form twórczo­ści: reportaże z Ziem Zachod­nich w „Polityce”, zamieszczo­ne w książce „Z biegiem Odry” (nagroda w konkursie - 1969 r.). Odznaczony Krzyżem Ka­walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Pracow­nik Morza”.