Jarzembowski Leon

Leon Jarzembowski, ur. 2 listopada 1919 r. w Grudziądzu. Zmarł w 1976 r. Wykształcenie średnie ogólno­kształcące. Podczas wojny aresztowany przez gestapo w Toruniu i wywieziony do obozu pracy przymusowej w Niemczech. Uwolniony (1944) przez aliantów, dostał się do Anglii i wstąpił (styczeń 1945 r.) do Wojska Polskiego, kończąc tam szkołę piechoty. Był oficerem oświatowym (in­struktorem muzycznym) I Kor­pusu Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii. 27 lutego 1947 r. wrócił z transportem wojskowym do Polski i podjął pracę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Lubomierzu (woj. wrocławskie). Od l sierp­nia 1950 r. pracował w redakcji muzycznej PR w Szczecinie. Specjalizował się w redagowa­niu audycji z muzyką ludową, rozrywkową i popularną, peł­niąc ponad rok obowiązki kie­rownika redakcji.

Zmuszony (1953) do rezy­gnacji z pracy z powodów poli­tycznych, wrócił do Rozgłośni Szczecińskiej PR we wrześniu 1955 r.