Jasiewicz Jacek

Jacek Jasiewicz, ur. 7 lipca 1950 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekono­miczne - wydział inżynieryjno-ekonomiczny Poli­techniki Szcze­cińskiej oraz dziennikar­skie. Właściciel wydawnictwa „JAS”. Pracę w „Kurierze Szczeciń­skim” rozpoczął w 1969 r., bę­dąc kolejno stażystą, redakto­rem działu i zastępcą kierowni­ka działu miejskiego, kierowni­kiem redakcji porannej, sekre­tarzem redakcji i zastępcą redaktora naczelnego. Zrezygnował z pracy w „Kurierze” po przekro­czeniu magicznego progu 40 lat gdyż uznał, że to ostatnia okazja, by spróbować chleba z własnego pieca. Wydawał gazetę „Klif” w gminie Rewal, był edytorem Panoramy 7” - gazety SM „Dąb”. Współautor i współwydawca publikacji „Kto jest kim w szczecińskim businessie” i wydawca leksykonu lekar­skiego „Kto jest kim w szcze­cińskiej medycynie”. Jako wła­ściciel EXPO REGION organi­zował imprezy targowe, łącząc je z promocją szczecińskiego businessu.

Wymyślił i realizował „Panoramę gmin”. Wyróżniony III nagrodą (1973) Klubu Dziennikarzy Tu­rystycznych SDP, II nagrodą (1976) Klubu Łączności z Czy­telnikami SDP, II nagrodą (1980) Klubu Dziennikarzy De­peszowych SDP oraz honoro­wym wyróżnieniem (1979) „Błękitne skrzydła”. Odznaczony Złotym i Srebr­nym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Gryf Pomorski”.