Jeżowska-Kaczanowska Danuta

Danuta Jeżowska-Kaczanowska, ur. 29 marca 1945 r. w Kielcach. Wy­kształcenie wyż­sze filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dzienni­karską podjęła (1969) w tygo­dniku „Wiadomo­ści Zachodnie”, a następnie (1975-78) jako szczeciński korespon­dent „Sztandaru Młodych”. W latach 1978-82 - w „Głosie Szczeciń­skim, 1982-89 - „BiS”, „AR" (prasa poza cenzurą), 1989-90 - Tygodnik Rolników „Soli­darność”, 1991-93 - „Głos Szczeciński”, od 1995 r. - redaktor naczelny miesięcznika „Szpak”. Była również rzecznikiem pra­sowym wojewody szczecińskiego.

Specjalizując się w reporta­żu społecznym, publicystyce polityczno-społecznej i kultural­nej, zamieściła swoje reportaże społeczne w wydanych przez Młodzieżową Agencję Wydaw­niczą tomikach zbiorowych pt. „Młodzi 77, 78”. Wyróżniona (1979) w kon­kursie regionalnym na repor­taż.