Jurczak Wanda

Wanda Jurczak, ur. 20 marca 1948 r. w Warsza­wie. Studiowała nauki ekono­miczne w Szkole Głównej Planowa­nia i Statystyki. Pracę dziennikar­ską rozpoczęła (1971) w „Tygo­dniku Polskim”, następnie w „Gło­sie Mechanika”, „Głosie Polmo”, „Gryfii” i „Głosie Szczeciń­skim”. W redakcjach pełniła różne funkcje: reportera, sekre­tarza redakcji, redaktora na­czelnego, publicysty i kierowni­ka („Głos”) działu społeczno-politycznego. Specjalizowała się w publicystyce społecznej i prawno-sądowej. Obecnie na emeryturze.