Kaczanowski Mieczysław

Mieczysław Kaczanowski, ur. 3 czerw­ca 1934 r. w woj. krakowskim. Wykształ­cenie wyż­sze - filolo­gia polska na Uniwer­sytecie Jagiellońskim. Pracę dziennikarską podjął (1956) w „Głosie Szczecińskim”. Był kolejno: 1957-81 – zastępcą redaktora naczelnego w „Wiadomościach Zachodnich”, 1989 – zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Rolników „Solidarność”, 1990 – redaktorem naczelnym redakcji rolnej TV. W latach 1990-92 -  redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”. Właściciel Biura Organizacji i Opracowań Autorskich. Specjalizował się w publicystyce politycznej i gospodarczej.