Kamiński Tadeusz

Tadeusz Kamiński, ur. 14 kwietnia 1928 r. w Stanisławowie na południowo-wschodnich kre­sach Polski. Zmarł 9 marca 2009 roku. Ab­solwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Od 1952 r. pra­cował w „Głosie Szczecińskim” w działach: eko­nomicznym, se­kretariacie redakcji, „7 Głosie Tygodnia”, terenowym i spo­łecznym. Sekretarz redakcji i zastępca red. naczelnego (1970-81) w usamodzielnionym „7 Głosie Tygodnia”, prze­kształconym wkrótce w Tygo­dnik Młodych Wybrzeża „Jan­tar”. Po likwidacji (w stanie wo­jennym) „Jantara” kierował pi­smem PPDiUR „Gryf” - „Rybak Dalekomorski”. Sekretarz re­dakcji (1983-88) tygodnika „Morze i Ziemia”. Specjalizował się w publicy­styce morskiej oraz społeczno-ekonomicznej. Odbył cztery rejsy dalekomorskie - na wody południowoafrykańskie, wokół archipelagu Falklandów i na południowo-zachodni Atlantyk, pisząc liczne korespondencje.

Odznaczony Krzyżem Ka­walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką SD PRL, Odznaką 11. Karpackiej Dywizji Partyzanckiej AK. Otrzymał cztery nagrody Prezesa RSW za publicystykę, nagrodę II stopnia Klubu Redakcyjnego SD PRL.