Kamiński Wiesław Jacek

Wiesław Jacek Kamiński, ur. 13 maja 1943 r. w Stryju. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej i Podyplomowego Studium Dzienni­karskiego Uniwersy­tetu im. A. Mickiewi­cza w Po­znaniu. Mieszkaniec Szczecina od 1945 r. Z telewizją związał się w 1968 r., po wygraniu kon­kursu na prezentera. Pracę etatową w szczecińskiej TV rozpoczął (1972) od stanowi­ska młodszego redaktora Tele­wizyjnego Technikum Rolni­czego, pełniąc kolejno funkcje redaktora, kierownika redakcji informacji, publicysty, kierow­nika „Studia 2” i „Studia 8”, za­stępcy i kierownika redakcji programów publicystycznych, kierownika „Kroniki”.

W stanie wojennym pozba­wiony prawa wykonywania za­wodu, powraca do niego w 1989 r., po otrzymaniu od ówcze­snego prezesa TVP Andrzeja Rawicza propozycji pracy w telewizji. Dwa lata później zostaje redaktorem naczelnym i dyrektorem Oddziału TVP S.A. w Szczecinie. Pełni tę funkcję do czerwca 1995r. Lata zarządzania szczecińską telewizją przez red. Kamińskiego były jednymi z najlepszych w jej historii, a ośrodek uznawany był za najprężniej rozwijający się oddział terenowy Telewizji Polskiej. Zasłynął m.in. z „Kanału 7” – jedynego w Polsce samodzielnego, miejskiego kanału telewizyjnego w strukturze TVP, licznych koncertów i imprez sportowych transmitowanych na anteny ogólnopolskie za pośrednictwem OTV Szczecin. Powstaje w tym czasie również nowy budynek szczecińskiej telewizji. Obecnie mieszczą się tu dwa nowoczesne studia, pracownie montażowe, zaplecze techniczno-magazynowe i redakcja programu informacyjnego.  Ma na koncie liczne na­grody przewodniczącego Ko­mitetu ds. Radia i Telewizji, mi­nistra rolnictwa i ministra handlu zagranicznego, nagro­dy i wyróżnienia na festiwa­lach filmów morskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.