Karwacki Tadeusz

Tadeusz Karwacki, ur. 23 grudnia 1922 r. w Prze­myślu. Zmarł 6 lutego 1999 roku. Wykształcenie niepełne wyższe - dziennikarskie. Pracę rozpoczął (1950) w Wydawnictwie Agencji Fotogra­ficznej Filmu Polskiego, na­stępnie (l951-52) w Centralnej Agencji Fotogra­ficznej. W Szczecinie pracował na przemian w „Głosie Szcze­cińskim” (1952-54, 1957-64, 1969-85) i „Kurierze Szczecińskim” (1954-57, 1964-68). Specjalizował się w reporterce, publicystyce (głównie sportowej) i tematyce historycznej. Ma na koncie cy­kle publikacji (1965-85) doty­czących wyzwolenia ziemi szczecińskiej i Pomorza Za­chodniego, wydane następnie w książce pt. „Czerwone gwiazdy i białe orły”. Zdobył liczne nagrody i wy­różnienia: Ministra Obrony Na­rodowej, Miasta Szczecina, wojewody. Odznaczony: Krzyżem Ofi­cerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, me­dalami „Za zasługi dla obron­ności kraju”, medalem X-, XXX- i XL-lecia Polski Ludowej, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracow­nik Morza”.