Kowalski Sylwester

Sylwester Kowalski, ur. 19 września 1968 r. w Szczecinie. Absolwent wy­działu tech­nologii i inżynierii chemicznej Politechni­ki Szczecińskiej. Współpra­cował (od 1987) z TVP S.A., potem (1991) pod­jął w niej pracę, kolejno na sta­nowiskach: aplikanta, młodsze­go redaktora, kierownika re­dakcji reklamy i redaktora pro­gramująco-zamawiającego. Współautor programów informacyjnych, młodzieżo­wych i rozrywkowych.