Jelonek Ireneusz Konrad

Ireneusz Konrad Jelonek, ur. 5 listopada 1926 r. w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 11 lipca 2005 roku. Podczas II wojny świa­towej jako l6-letni chłopiec rozpoczyna pracę w kopalniach węgla „Flo­ra”, a nastę­pnie „Paryż” w Dąbrowie Gór­niczej. Po wojnie studiuje w Wyższym Studium Społeczno-Gospodarczym w Katowi­cach. Pracę dziennikarską po­dejmuje (1949-51) w redakcji publicystyki i informacji Roz­głośni PR w Katowicach. Zostaje skierowany na studia w Centralnym Ośrodku Szko­lenia Dziennikarzy (1951-52) w Warszawie. Przechodzi do pracy w charakterze instrukto­ra (1952-56) w wydziale prasy KC PZPR.

Redaktor naczelny (1956-57) „Nowin Rzeszowskich” i (1957-64) „Słowa Ludu” w Kielcach. Sekretarz redakcji (1964-67) w „Głosie Szczeciń­skim”, redaktor naczelny (1967-73) „Wiadomości Za­chodnich”, zastępca naczelne­go (1973-75), a następnie redaktor naczelny (1975-90) „Kuriera Szczecińskiego”. Wpisany do Księgi Zasłużo­nych dla Pomorza Zachodnie­go, wielokrotnie wyróżniany przez ZG SDP, RSW „Prasa-Książka-Ruch” i resorty go­spodarcze. Odznaczony Krzyżem Ka­walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.