Jurczyk Jerzy

Jerzy Jurczyk, ur. lipca 1948 r. w Chodzieży. Wy­chowanek szczecińskiego Liceum Sztuk Pla­stycznych. W latach l 967-72 studiował w Pozna­niu historię sztuki. Pierwsza publikacja - w „Teatrze” na te­mat szczecińskiej „maszyny do grania Szekspira” Zofii Wierchowicz (1969). Bezpośrednio po studiach zatrudniony w Biu­rze Wystaw Artystycznych. Od 1973 r. stale współpracuje z „Głosem Szczecińskim” w zakresie krytyki artystycz­nej oraz podejmuje pracę etato­wą w Rozgłośni Polskiego Ra­dia jako publicysta kulturalny. W latach 80. pracuje w Szcze­cińskim Ośrodku TVP, tygo­dniku „Morze i Ziemia” oraz współpracuje z almanachem kulturalnym „Tu i teraz”. Publi­kuje w „Spojrzeniach” „Prze­kroju”, „Teatrze”, „Scenie”, „Ży­ciu Literackim”, „Twórczości”, „Projekcie”, „Sztuce”, „Poezji”.